Mittepankadest krediidiandjate ja krediidivahendajate sektori III kvartali 2022 ülevaade

2022. aasta kolmandas kvartalis tegutses turul 55 krediidiandjat ja 8 krediidivahendajat. Kvartaliga väljastati rekordiliselt palju uusi laene, mille tulemusena tõusis uute laenulepingute arv ligikaudu 234 000ni, mida on 13 000 lepingu võrra rohkem kui eelmises kvartalis. Seni oli suurim laenude arv ühes kvartalis enne COVID-19 kriisi 2019. aastal (ligi 227 000). Valdav osa väljastatud laenudest oli tagatiseta väikelaen, ligikaudu 201 000 lepingut. Lisaks sõlmiti umbes 28 000 järelmaksulepingut ja 5000 sõidukiliisingu lepingut.

Põhinäitajad

II kvartal 2022 Muutus III kvartal 2022
Tarbimislaenude jääk 1,49 mln eurot 1,51 mln eurot
Lepingute arv 576 067  565 894 
   sh uute lepingute arv 220 371  233 704 
Puhas intressitulu 32,3 mln eurot 33,1 mln eurot

 

Krediidiandjate aktiivsus laenude väljastamisel on väga erinev – 81% uutest laenudest on väljastanud vaid viis krediidiandjat. Üle poole krediidiandjatest sõlmisid kvartali jooksul alla 100 laenulepingu krediidiandja kohta. 

Uusi laene väljastati kokku 258 miljoni euro ulatuses. Laenuportfelli koondjääk kasvas kvartaliga 2% ja ulatus septembri lõpus 1,5 miljardi euroni. Koondportfellist üle poole moodustas sõidukiliising (877 miljonit eurot), kolmandiku portfellist tagatiseta väikelaenud (492 miljonit eurot). 

Suuremat osa krediidiandjate laenuturust omavad pankadega seotud krediidiandjad, kes tegelevad enamasti sõidukiliisinguga. Pankadevälised krediidiandjad spetsialiseeruvad peamiselt tagatiseta väikelaenu väljastamisele. 

Viivislaenude arv krediidiportfellis kvartaliga mõnevõrra kasvas ja osakaal tõusis 17%ni (II kvartalis 16%). Viivises olevatest laenudest on suurima osakaaluga tagatiseta väikelaenud. Pankadega seotud krediidiandjate laenudest oli viivises 6% ja pankadeväliste krediidiandjate laenudest 28%. Kokku oli krediidiandjatel kolmandas kvartalis makseraskustes klientide lepinguid (viivises, kvartali jooksul maha kantud ja loovutatud lepingud kokku) ligikaudu 105 000 ehk 18% sõlmitud lepingutest.