Aktsiaseltsi Talveaed tegevusluba tunnistati kehtetuks

30.04.2019

Finantsinspektsioon tunnistas 29. aprillil 2019 kehtetuks Aktsiaseltsi Talveaed makseasutuse ja täiendava tegevusloa oluliste ja pikaaegsete seadusnõuete rikkumiste tõttu.

Finantsinspektsioon hinnangul ei vääri Aktsiaselts Talveaed makseasutusena tegutsemise õigust. Seda peamiselt põhjusel, et ta on aastate jooksul oluliselt rikkunud tal olevaid kohustusi, eelkõige seonduvalt makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse (MERAS) ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega (RahaPTS). Aktsiaselts Talveaed rikkumised on kogumina sellised, et kahjustavad finantssektori stabiilsust ja usaldusväärsust.

„Makseasutus, kes on niivõrd oluliselt rikkunud talle seadusega pandud kohustusi ega vaevu neid likvideerima ka pärast korduvat Finantsinspektsiooni sekkumist, näitab üles lugupidamatust kogu õiguskorra suhtes ja ohustab finantssektori stabiilsust ja usaldusväärsust,“ toonitas Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler. „Kõik finantssektori osalised peavad arvestama kehtivate nõuetega ja vastama kõrgendatud nõuetele. Kes seda ei tee, peavad finantssektorist lahkuma.“

Finantsinspektsioon on andnud Aktsiaseltsile Talveaed mitmeid võimalusi oma tegevus õigusaktides nõutuga kooskõlla viia, seal hulgas korduvalt juhtinud rikkumistele tähelepanu. 2017. aasta novembris karistas Finantsinspektsioon makseasutust kohapealse kontrolli käigus tuvastatud vara hoidmise nõuete rikkumise eest enam kui 18 000 euro suuruse rahatrahviga. Talveaia väärteos süüdimõistev otsus jõustus Riigikohtu otsusega jätta Talveaia kassatsioon menetlusse võtmata. 2018. aasta jaanuaris seadis Finantsinspektsioon makseasutuse tegevusele olulise piirangu, keelates makseasutusel teatud tehingute tegemise klientidega, kes ise või kelle vähemalt üks tegelik kasusaaja ei ole Eesti Vabariigi resident. Finantsinspektsioon tuvastas 2018. aasta juulis läbi viidud kohapealse kontrolli käigus, et vaatamata kehtivale keelule osutas Talveaed ikkagi vähemalt 49 korral klientidele teenuseid, mida ta selgelt ei tohtinud teha. Talveaia ärimudel keskendus kõrgema rahapesu ja terrorismi rahastamise riskiga välisriikide residentidest klientidele makseteenuste pakkumisele.

Finantsinspektsioon väljastas Aktsiaseltsile Talveaed makseasutuse tegevusloa 2011. aasta aprillis. 2016. aasta veebruaris sai Aktsiaselts Talveaed täiendava tegevusloa maksekontoga ja makseinstrumentidega seotud teenuste osutamiseks. Samal aastal tõusis Talveaia turuosa väga kiiresti 45%ni kogu makseasutuste turust.

Veel uudiseid